Thứ Ba, 19-11-2019

Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của THPT Xuân Trường. | ĐC: Xã Xuân Trường - TP.Đà Lạt | ĐT: 063.3838151

Lịch

Tháng 11 2019
CNT2T3T4T5T6T7
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Thăm Dò

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của trường! Vui lòng cho biết bạn là:

Liên Kết

bogd

sogd

VNPT School

Đài 1080 Lâm Đồng

SÔÛ GD & ÑT LAÂM ÑOÀNG                 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG THPT XUAÂN TRÖÔØNG                                    Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

TOÅ TD – AÂN – MT – QP

K HOCH VAØ ÑIEÀU LEÄ GIAÛI ÑIEÀN KINH CAÁP TRÖÔØNG

NAÊM HOÏC 2013 - 2014

( Daønh cho  khoái Caáp III )

I/ MUÏC ÑÍCH :

Ñeå ñoäng vieân khuyeán khích phong traøo taäp luyeän TDTT trong tröôøng hoïc, beân caïnh ñoù taïo khoâng khí thi ñua soâi noåi, saân chôi laønh maïnh, boå ích cuõng nhö ñaåy maïnh phong traøo vaên theå trong tröôøng hoïc vaø thông qua các môn thi đấu để phát hin nhm tuyn chn bi dưỡng nhng hc sinh ph thông có năng khiếu để tham d hoäi khoûe phuø ñoång caáp tænh.

Nay t TD – ÂN – MT - QP toå chöùc giaûi đin kinh cho hoïc sinh  khoái caáp III  nhö sau:

II/ PHÖÔNG PHAÙP TIEÁN HAØNH

1/ Ni dung thi ñaáu:

            - Đin kinh: - 100m:  nam – n

                                - Nhy xa:  nam – n                                                     

2/ Thôøi gian ñaêng kyù vaø thi ñaáu:

+ Thôøi gian ñaêng kyù: Töø ngaøy ra thoâng baùo ñeán heát ngaøy 07/01/2014. Lôùp naøo khoâng ñaêng kyù xem nhö khoâng tham gia giaûi. (Ñaêng kyù cho thaày Voõ Vieát Haûi – Toå tröôûng toå TD – AÂN – MT – QP hoc thy Võ Hip Hoàng)

+ Thôøi gian boùc thaêm thi ñaáu :  9h 30 saùng 8/01/2014 (ngaøy thöù 4)

+ Thôøi gian thi ñaáu: töø ngaøy 09/01/2014

 

3/ Kinh phí:

+ Kinh phí tham gia:

Veà nöôùc uoáng: Caùc lôùp töï chuaån bò nöôùc uoáng.

Trang phuïc : Trang phuïc theå duïc cuûa tröôøng.

III/ ÑOÁI TÖÔÏNG, TIEÂU CHUAÅN, ÑIEÀU KIEÄN ÑAÊNG KYÙ THI ÑAÁU:

1. Ñoái töôïng tham dö : Hoïc sinh khoái caáp III.

2. Tieâu chuaån:

+  Laø hoïc sinh  cuûa caùc lôùp hoïc taïi Tröôøng THPT Xuaân Tröôøng.

+  Hoïc löùc: TB trôû leân (Keát quaû hoïc kyø I naêm hoïc 2013 – 2014)

+  Haïnh kieåm: TB trôû leân (Keát quaû hoïc kyø I naêm hoïc 2013 – 2014)

+  Moãi VÑV ñöôïc ñaêng kyù toái ña 01 noäi dung.

3. Thuû tuïc ñaêng kyù: Caùc lôùp ñaêng kyù theo maãu. Yeâu caàu phaûi chính xaùc vaø trung thöïc.

TT

Hoï vaø teân

Lôùp

Haïnh kieåm

Hoïc löïc

Noäi dung thi ñaáu

Ghi chuù

1

           

2

           

            (Phi có xác nhn ca GVCN)

IV/ LUAÄT, THEÅ THÖÙC THI ÑAÁU, TROÏNG TAØI, BOÙNG THI ÑAÁU:

1/ Luaät:

+ Aùp duïng luaät ñieàn kinh ñöôïc UBTDTT quy ñònh vaø BTC seõ aùp duïng moät soá quy ñònh rieâng.

2/ Troïng taøi: Caùc thaày coâ trong toå Theå duïc – Aâm nhaïc – Myõ thuaät – Quoác phoøng.

3/ Ñòa ñieåm:

- Ñòa ñieåm: Saân theå duïc tröôøng THPT Xuaân Tröôøng.

V/ KHEN THÖÔÛNG, KYÕ LUAÄT:

1. Khen thöôûng :

Gii thưởng: 1 gii nht, 1 gii nhì, 1 gii ba cho mi ni dung thi đấu.

VI/ COÂNG TAÙC CHÆ ÑAÏO VAØ QUYEÀN HAÏN CUÛA BAN TOÅ CHÖÙC:

+ Chæ BTC môùi coù quyeàn thay ñoåi ñieàu leä khi coù tình huoáng phaùt sinh vaø quyeát ñònh cuûa Ban toå chöùc laø quyeát ñònh cuoái cuøng ñeå thi haønh.

+ Chæ coù Ban toå chöùc môùi coù quyeàn söûa ñoåi ñieàu leä sau khi ñaõ xem xeùt.

+ Nhöõng vaán ñeà phaùt sinh ngoaøi ñieàu leä ban toå chöùc seõ xem xeùt vaø giaûi quyeát.

+ Taát caû caùc thaønh vieân tham gia giaûi phaûi tuaân thuû theo ñieàu leä maø ban toå chöùc ban haønh.

Ñaø Laït; ngaøy 30  thaùng 12  naêm  2013.

Phoù Tröôûng ban chæ ñaïo                                   TM. BTC                                 

(Đã ký)                                                           Tổ trưởng tổ TD

                                                                                    (Đã ký)

 

                       

Tôn Nữ Diệu Linh                                            Võ Viết Hải

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ 1

Yahoo! Messenger
Call: .....
--------------

 

Email: thptxuantruongdalat@gmail.com

Thống Kê

432007
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Nay
430
507
937