Thứ Sau, 25-09-2020

Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của THPT Xuân Trường. | ĐC: Xã Xuân Trường - TP.Đà Lạt | ĐT: 063.3838151

Lịch

Tháng 9 2020
CNT2T3T4T5T6T7
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Thăm Dò

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của trường! Vui lòng cho biết bạn là:

Liên Kết

bogd

sogd

VNPT School

Đài 1080 Lâm Đồng

SÔÛ GD & ÑT LAÂM ÑOÀNG                 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG THPT XUAÂN TRÖÔØNG                                    Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

TOÅ TD – AÂN – MT – QP

K HOCH VAØ ÑIEÀU LEÄ GIAÛI ÑIEÀN KINH CAÁP TRÖÔØNG

NAÊM HOÏC 2013 - 2014

( Daønh cho  khoái Caáp III )

I/ MUÏC ÑÍCH :

Ñeå ñoäng vieân khuyeán khích phong traøo taäp luyeän TDTT trong tröôøng hoïc, beân caïnh ñoù taïo khoâng khí thi ñua soâi noåi, saân chôi laønh maïnh, boå ích cuõng nhö ñaåy maïnh phong traøo vaên theå trong tröôøng hoïc vaø thông qua các môn thi đấu để phát hin nhm tuyn chn bi dưỡng nhng hc sinh ph thông có năng khiếu để tham d hoäi khoûe phuø ñoång caáp tænh.

Nay t TD – ÂN – MT - QP toå chöùc giaûi đin kinh cho hoïc sinh  khoái caáp III  nhö sau:

II/ PHÖÔNG PHAÙP TIEÁN HAØNH

1/ Ni dung thi ñaáu:

            - Đin kinh: - 100m:  nam – n

                                - Nhy xa:  nam – n                                                     

2/ Thôøi gian ñaêng kyù vaø thi ñaáu:

+ Thôøi gian ñaêng kyù: Töø ngaøy ra thoâng baùo ñeán heát ngaøy 07/01/2014. Lôùp naøo khoâng ñaêng kyù xem nhö khoâng tham gia giaûi. (Ñaêng kyù cho thaày Voõ Vieát Haûi – Toå tröôûng toå TD – AÂN – MT – QP hoc thy Võ Hip Hoàng)

+ Thôøi gian boùc thaêm thi ñaáu :  9h 30 saùng 8/01/2014 (ngaøy thöù 4)

+ Thôøi gian thi ñaáu: töø ngaøy 09/01/2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO

“Cuộc thi Vẻ đẹp tuổi hoa – Học sinh thanh lịch năm học 2013 – 2014”

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

$11.      Vòng sơ khảo:

Khối sáng: 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2013.

Khối chiều: 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2013

Địa điểm:  Phòng máy số 01 trường THPT Xuân Trường

$12.      Vòng chung khảo:

-  Chạy chương trình cho vòng thi chung khảo:

Khối sáng: 14h00 ngày 02 tháng 11 năm 2013

Khối chiều: 7 giờ 30 phút 02 tháng 11 năm 2013

-  Tổ chức chung khảo:  18h 30p  ngày 02 tháng 11 năm 2013

-  Địa điểm:  Nhà văn hóa Xã Xuân Trường – Đà Lạt.

Xem tiếp...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ 1

Yahoo! Messenger
Call: .....
--------------

 

Email: thptxuantruongdalat@gmail.com

Thống Kê

634145
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Nay
477
687
3937