Thứ Năm, 24-09-2020

Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của THPT Xuân Trường. | ĐC: Xã Xuân Trường - TP.Đà Lạt | ĐT: 063.3838151

Lịch

Tháng 9 2020
CNT2T3T4T5T6T7
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Thăm Dò

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của trường! Vui lòng cho biết bạn là:

Liên Kết

bogd

sogd

VNPT School

Đài 1080 Lâm Đồng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà lạt, ngày 28  tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015- 2016

Năm học 2015-2016 Ngành GD&ĐT thi đua “dạy tốt, học tốt” lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ X tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Lâm Đồng về triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TWngày 4/11/2013 về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/9/205 của UBND tỉnh Lâm Đồng về về thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng số 3355/SGDĐT-VP ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông năm học 2015-2016.

Hội đồng thi đua trường THCS & THPT Xuân Trường xây dựng Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2015 – 2016 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho CB-GV-CNV, người lao động trong toàn Trường tiếp tục quán triệt, có nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò động lực của công tác thi đua, khen thưởng, xác định công tác thi đua, khen thưởng là biện pháp quan trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục, là công cụ sắc bén của công tác quản lí ‎giáo dục, quản lí‎ nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tổ chức tốt thi đua, khen thưởng góp phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và đất nước. 

2. Tạo ra bước chuyển biến mới và nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đều khắp trong toàn Trường nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, kịp thời ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác, học tập, các nhân tố mới, tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. 

3. Đưa công tác thi đua, khen thưởng của các bộ phận đi vào nề nếp; tiếp tục cụ thể hóa, định rõ các tiêu chuẩn thi đua; có các giải pháp, biện pháp để thực hiện đầy đủ các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ, các thông tư, quyết định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng hiện nay.

4. Công tác thi đua, khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp trong suốt quá trình dạy - học và công tác quản lí giáo dục ở các bộ phận.‎

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016. Tập trung chỉ đạo - quản lý và thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016; Kế hoạch 5477/KH-UBND ngày 15/9/2015 của tỉnh Lâm Đồng về thực hiện chương trình hành động 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 của Tỉnh ủy Lâm đồng. Cụ thể là:

1.1/Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng nền nếp, kỷ cương dạy và học, kỷ luật học đường.

1.2/ Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, chú trọng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục, trong‎ dạy và học.

1.3/ Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

1.4/Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Phát triển mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp.

2.Tập trung chỉ đạo, thực hiện và đổi mới công tác thi đua – khen thưởng của đơn vị theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức

2.1/ Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác trong bức thư cuối cùng gửi cho Ngành đến từng CB-GV-CNV, học sinh. Trong đó đặc biệt chú ý nội dung: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt (...) phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 01/7/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng.

2.2/ Tiếp tục triển khai và đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” , phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trở thành hoạt động thường xuyên của ngành, của mỗi đơn vị trường học.

2.3/ Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chủ yếu về công tác thi đua – khen thưởng:

            - Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

            - Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

            - Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định thi hành Luật sửa đổi. Bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013.

            - Kế hoạch 107-KH/TU ngày 08/9/2014 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về về việc thực hiện Chỉ thị: 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT

            - Kế hoạch số 4271/UBND-TKCT ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường quản lý công chức, viên chức và tiếp tục đổi mới công tác TĐKT

            - Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2.4/ Bổ sung, điều chỉnh thang điểm thi đua, tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cá nhân, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tham gia tốt cụm thi đua,

2.5/ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển  hình tiên tiến, các gương “Người tốt - Việc tốt” trong phong trào thi đua theo các hình thức phù hợp.   

            - Xây dựng phòng truyền thống tại cơ sở theo nội dung công văn số 538/HD-SVHTTDL ngày 18/6/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phù hợp với điều kiện của đơn vị.  

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các phong trào, các đợt  thi đua trong năm học.

3. Tham gia hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG TÁC CỤ THỂ

1.Xây dựng kế hoạch thi đua năm học

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, dựa vào điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch và nội dung cụ thể để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; tổ chức ký kết giao ước-cam kết thi đua giữa các tổ, bộ phận trong đơn vị, động viên và phát huy tinh thần tự giác của mỗi CBQL, nhà giáo, công nhân viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

2. Về đăng ký thi đua đầu năm học 2015-2016

Thực hiện theo công văn số 3355/ SGDĐT-VP  ngày 22/10/2015 của chủ tịc Hội đồng TĐ-KT Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 trong ngành giáo dục – đào tạo Lâm Đồng

NG-LĐ đăng ký thi đua năm học 2015 – 2016 tại hội nghị tổ. Hội đồng TĐ-KT tổng hợp đăng ký TĐ toàn trường với Sở GD&ĐT Lâm Đồng

3. Tổ chức các đợt thi đua

3.1/ Đợt 1: Từ đầu năm học đến ngày 20/11/2015

Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng, kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục và kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015)

3.2/ Đợt 2: từ ngày 21/11/2015 đến hết ngày 30/12/2015

Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12); Chào mừng Fetival hoa Đà Lạt 2015.

3.3/  Đợt 3: từ ngày 02/01/2016 đến ngày 26/3/2016

Trọng tâm của đợt thi đua theo chủ đề ”Mừng Đảng-mừng Xuân- mừng đất nước đổi mới”,  kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2); Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3).

3.4/ Đợt 4: từ ngày 27/03/2016 đến ngày 30/5/2016

Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5); Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

4. Về thực hiện đề tài khoa học, đề tài nghiên cứu ứng dụng sư phạm, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích cấp cơ sở và cấp tỉnh (sau đây gọi chung là sáng kiến kinh nghiệm- giải pháp hữu ích, viết tắt SKKN-GPHI)

- Tổ chức Cho CB-GV-VNV của trong đơn vị đăng ký, tổ chức nghiên cứu, viết, áp dụng- thực hiện có kết quả thực chất, phù hợp với điều kiện của đơn vị.  

- SKKN- GPHI của cá nhân phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính được giao mới được xét, chấm để công nhận danh hiệu trong hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp, danh hiệu thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh

+ Cán bộ quản lí trường học: SKKN-GPHI về công tác quản l‎í trường học

+ Giáo viên: SKKN-GPHI  về các hoạt động dạy và học. SKKN-GPHI là một trong 3 nội dung để công nhận danh hiệu trong hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp.

+ Nhân viên: theo nhiệm vụ được giao để có đề tài, giải pháp phù hợp.

- Ngoài chức năng, nhiệm vụ chính được giao, cá nhân có thêm các SKKN-GPHI khác như công tác xây dựng Đảng, Công đoàn... sẽ được chấm điểm khích lệ, động viên hoặc khen thưởng theo chất lượng, hiệu quả của SKKN-GPHI đạt được. 

5. Việc xét chọn các danh hiệu TĐ, KT trong năm học 2015- 2016

Thực hiện theo công văn liên tịch số 3355/SGDĐT-VP ngày 22/10/2015 của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở GDĐT  Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục – đào tạo Lâm Đồng.

6. Phân công theo dõi và chỉ đạo thi đua, khen thưởng của các cụm thi đua:

6.1/ Hiệu trưởng: chịu trách nhiệm chung, theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

6.2/ Chủ tịch công đoàn cơ sở: Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng đối với CB-GV-CNV. Phát động thi đua, chủ trì xây dựng các tiêu chí thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua. Sơ kết, tổng kết thi đua

6.3/ Đoàn-Hội-Đội phụ trách thi đua trong các khối lớp. Xây dựng tiêu chí thi đua, tổ chức, theo dõi, sơ kết, tổng kết các đợt thi đua.

6.4/ Các tổ Chuyên môn phối hợp với các tổ Công đoàn, phát động, tổ chức thi đua tại đơn vị, đánh giá thi đua theo bộ tiêu chí đã thống nhất.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận phản ánh kịp thời về Hội đồng thi đua-khen thưởng  để được xem xét, giải quyết điều chỉnh kế hoạch phù hợp

Nơi nhận:                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKT

- Chi bộ;                                                                        HIỆU TRƯỜNG                                 

- Ban giám hiệu;

- Các tổ Công đoàn  

                                                                            

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ 1

Yahoo! Messenger
Call: .....
--------------

 

Email: thptxuantruongdalat@gmail.com

Thống Kê

633334
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Nay
353
653
3126